За проекта

Актуалността на темата се определя от постоянното въздействие на съвременните технологии и медиите върху структурата и динамиката на социалните и обществени взаимоотношения. Близо десетилетие вниманието на европейските и международни организации е съсредоточено върху проблема за медийна и информационна грамотност на индивида, ролята и значението й за личностното му развитие и социалната интеграция в обществото. От още по-голямо стратегическо значение е инвестицията от знания в тази област в предучилищна и начална училищна възраст.
Обект на настоящото изследване са дигиталните компетенции и медиаобразование в предучилищна и начална училищна възраст, а предметът на изследване е разработване на система от методики, индикатори и показатели за качествени и количествени измервания на дигиталните компетенции и медиаобразование в предучилищна и начална училищна възраст.
Целта на проекта е да се изследват дигиталните компетенции и медиаобразование в предучилищна и начална училищна възраст. Конкретните цели са свързани с реализирането на пет работни пакета:
РП 1. Дигитални компетенции.
РП 2. Дигиталност и медии в трансформацията на семейството и обществото.
РП 3. Връзката между четенето и дигиталната грамотност.
РП 4. Медиаобразование.
РП 5. Изследователска онлайн лаборатория.