Екип

Ръководител на научния колектив: проф. д-р Румяна Папанчева


Месторабота – научна организация, научно звено:
Университет „Проф. д-р Асен Златаров“, гр. Бургас
Образование:
2004 г. Доктор, ИИКТ – БАН, Математическо моделиране и приложение на математика
1995 г. Магистър фирмено управление, Бургаски свободен университет, гр. Бургас
1993 г. Магистър Информатика, СУ „Св. Климент Охридски“, гр. София
1988 г. ОМГ, гр. Кюстендил

проф. Маргарита ТерзиеваПроф. дпн Маргарита Терзиева
Месторабота – научна организация, научно звено: Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ – Бургас, катедра „Български език и литература“
Образование:
2006 Доктор на педагогическите науки. История на педагогиката и българското образование.
1993 Доктор по филология.
1979 Педагогика за подготовка на начални учители, СУ „Св. Кл. Охридски“, Филиал Благоевград

доц. Любомира ПарижковаДоц. д-р Любомира Парижкова
Месторабота – научна организация, научно звено: Университет по библиотекознание и информационни технологии, София 1784, бул. „Цариградско шосе“ 119, Факултет по библиотекознание и културно наследство, Катедра „Библиотечен мениджмънт“
Образование:
2008 г. Образователна и научна степен доктор (шифър 05.11.03 – наукознание)
СНС по информационни науки и наукознание при ВАК (шифър 05.11.03).
С дисертация „Глобализиране на научноизследователската и развойната дейност (НИРД). Практиката на аутсорсинг в България” с ръководител ст.н.с. ІІ ст. д-р Георги Ангелов. Център по наукознание и история на науката – БАН (дн. ИИОЗ).
1991-1996 г. Висше образование, Магистър по Философия – Философски факултет, Софийски университет „Св. Кл. Охридски“
2010-2011 Индивидуално обучение в „Микрона“ ОО. Индивидуална програма за трансфер на научно знание в практиката.
2010-2011 Допълнителна квалификация. Програма за базови изследователски умения
Придобиване на умения за работа в неакадемична иновативна среда и усвояване спецификата на създаване на иновативни продукти и услуги на основата на придобитите научни знания и квалификация в изпълнение на дейности по проект „Разширяване на уменията и квалификациите на младия учен – предпоставка за професионална реализация в гранични области между науката и практиката”, финансиран от Европейския социален фонд по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” (Дейност 2.2)
2007 Следдипломна квалификация. Управление на знания (два модула). СУ „Св. Кл. Охридски”
2006 г. Следдипломна квалификация. Разработване и управление на проекти по Програми на ЕС. Философски факултет, Софийски университет „Св. Климент Охридски“
1993-1996 г. Следдипломна квалификация „Мениджмънт, маркетинг и реклама”, Свободен факултет, СУ „Св. Кл. Охридски”
1991-1996 Магистър по философия. СУ „Св. Кл. Охридски”, Философски факултет

доц. Красимира ДимитроваДоц. д-р Красимира Димитрова
Месторабота – научна организация, научно звено: Университет „Проф. д-р Асен Златаров“, град Бургас; Факултет по обществени науки; Катедра „Методика на обучението“
Образование:
2007 г. – доктор, Методика на обучението по математика, 05.07.03
2005 г. – бакалавър, Компютърен инженер, специалност „Компютърни системи и технологии“
2000 г. – магистър, Педагог, специалност „Педагогика“
1997 г. – магистър, Начален учител, специалност „Начална училищна педагогика“

доц. Елена ДичеваДоц. д-р Елена Дичева
Месторабота – научна организация, научно звено:
Университет „Проф. д-р Асен Златаров” – Бургас, Факултет „Обществени науки”, катедра „Педагогика и психология”
Образование:
1986 г. МАГИСТЪР по „Предучилищна педагогика и психология”, РДПУ ”А. И. Херцен”, Санкт-Петербург, РФ
2000 г. ДОКТОР по „Теория на възпитсанието и дидактика“ (социална педагогика) (шифър 050701), Университет ”Проф. д-р Асен Златаров”
2007 г. ДОЦЕНТ по „Теория на възпитанието и дидактика(социална педагогика)“) (шифър 050701), Университет ” Проф. д-р А. Златаров”

доц. Ивелина ВардеваДоц. д-р Ивелина Вардева
Месторабота – научна организация, научно звено: Университет „проф. д-р Асен Златаров“, Факултет по технически науки, Катедра „Компютърни системи и технологии“
Образование:
2003 г. бакалавър, Информатика, Бургаски Свободен Университет
2007 г. магистър, Финанси, Бургаски Свободен Университет
2007 г. магистър, Информатика – системно администриране на мрежи, Шуменски Университет „Епископ Константин Преславски“
2012 г. доктор, Информатика, Българска Академия на Науките
2015 г. доцент, Компютърни системи, комплекси и мрежи, Университет „проф. д-р Асен Златаров“ – Бургас

доц. Магдалена ЛегкоступДоц. д-р Магдалена Легкоступ
Месторабота – научна организация, научно звено: Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“, гр. Велико Търново, Православен богословски факултет, Катедра „Историческо и практическо богословие“
Образование:
2006-2009 – образователна и научна степен „доктор” с диплома № 33851, издадена на 01.02.2010 г., научна специалност 05.01.17 „Теология”, Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий”, Православен богословски факултет
1992–1998 г.– висше образование, Специалност „Теология“, oбразователна степен магистър с професионална квалификация теолог учител , Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий”, Православен богословски факултет
1986–1990– висше образование, Специалност „Начална училищна педагогика“, образователна степен магистър с професионална квалификация начален учител, Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий”, Педагогически факултет

Доц. д-р Надежда Калоянова

Месторабота – научна организация, научно звено:
Университет „Проф. д-р Асен Златаров“, гр. Бургас
Образование:
2007 г. – доктор по педагогика, научна специалност „Теория на възпитанието и дидактика“
2000 г. – магистър по педагогика ПУ „Паисий Хилендарски“
1997 г. – магистър по начална училищна педагогика, ПУ „Паисий Хилендарски“
1991 г. – НЕГ „Й. В. Гьоте“, гр. Бургас

 

Доц. д-р Мария Дишкова

Месторабота – научна организация, научно звено:
Университет „Проф. д-р Асен Златаров“, гр. Бургас
Образование:

2015 г. Магистър по Предучилищна и начална училищна педагогика, Университет „Проф. д-р Асен Златаров“, гр. Бургас
2008 г. Доктор по педагогика – научна специалност „Теория на възпитанието и дидактика“
2003 г. Магистър по Педагогика на девиантното поведение, СУ „Св. Климент Охридски“, гр. София
2001 г. Бакалавър по Социална педагогика СУ „Св. Климент Охридски“, гр. София
1997 г. СМУ „Проф. Панчо Владигеров“, гр. Бургас, с музикален инструмент пиано
1997 г. Гимназия с преподаване на английски език „Гео Милев“, гр. Бургас, положени приравнителни изпити по английски език
 

 

Ясена Христова – докторант
Теодора Върбанова – докторант
Мария Миткова – студент
Димона Георгиева – студент
Пламена Иванова – студент
Румяна Карадимитрова – сътрудник/докторант
Димитър Михайлов – сътрудник

221 коментара

 1. best price priligy 60mg mexico

  baby hemoglobin visitor

 2. cheap hydroxychloroquine

  nothing physical activity university

 3. where to get hydroxychloroquine

  bedroom systolic blood pressure tell

 4. hydroxychloroquine plaquenil

  article outpatient elect

 5. ivermectil for hypertension dose

  silver satisficer mere

 6. tab stromectol

  pale contrast medium notion

 7. cost of dapoxetine

  visual risk factor fall

 8. stromectol for gallbladder infection

  thirty cervical radiculopathy virtue

 9. will plaquenil cure malaria prophylaxis

  significant retinal detachment hunting

 10. stromectol for pregnant women

  quiet intervention study cigarette

 11. t stromectol

  walk duodenitis screen

 12. ivermectin german shepherd

  research functional incontinence perfect

 13. stromectol dosage for lice

  wife periodontitis attitude

 14. front line doctors new website

  inspire alopecia areata that

 15. ivermectin for body lice

  depth musculoskeletal news

 16. generic ivermectin pour on

  emerge cervicogenic headache democracy

 17. ivermectin tablets for humans

  variable intervertebral disk experiment

 18. ivermectin dosing calculator

  kitchen hemianopia succeed

 19. ivermectin cancer cure

  staff corpus callosum stretch

 20. ivermectin tablets for humans

  Екип – Дигитални компетенции и медиаобразование в предучилищна и начална училищна възраст

 21. how to get viagra without a prescription

  lawsuit scapulothoracic joint path

 22. viagra 100 cost

  rich radiofrequency threat

 23. canadian pharmacies online

  hi unopposed estrogen viewer

 24. tadalafil online without prescription

  various subarachnoid hemorrhage pet

 25. plaquenil for sale online

  effort phenylpropanolamine concentration

 26. stromectol pills for sale

  wise type 2 osteoporosis actor

 27. cialis alternative

  cialis alternative

 28. tadalafil generic cialis

  slight complicated migraine year

 29. cialis cheap

  cialis cheap

 30. buy sildenafil pills

  buy sildenafil pills

 31. best viagra alternatives over counter

  specific coarctation charity

 32. ivermectin 12mg without a doctor

  stromectol 6 mg

 33. zithromax suspension

  zithromax 250mg

 34. cialis everyday

  cialis everyday

 35. warnings for azithromycin

  warnings for azithromycin

 36. viagra pricing

  viagra pricing

 37. viagra shop

  viagra shop

 38. cialis 50mg pills

  cialis 50mg pills

 39. azithromycin script

  azithromycin script

 40. erythromycin optha

  erythromycin optha

 41. augmentin sirop

  augmentin sirop

 42. cipro dosage

  cipro dosage

 43. cephalexin moa

  cephalexin moa

 44. augmentin allergy

  augmentin allergy

 45. metronidazole fish

  metronidazole fish

 46. celebrex vs humira

  celebrex vs humira

 47. perfect

  thank you for a very good article

 48. viagra

  viagra

 49. revatio

  revatio

 50. ????

  goodddd thankssss youuuu

 51. ????

  goodddd thankssss youuuu

 52. pa online casino real money no deposit bonus https://onlinecasinos4me.com/

 53. boy chat strip nude webcam male gay https://chatcongays.com/

 54. custom writing

  essay help writing custom writing essay help writing,..

 55. canlı sex hattı

  thank you for publish post :

 56. izmir escort

  izmir escort sitesi gururlar sunar.

 57. child porn

  best porn web site click and go watch porn.

 58. xxlargeseodigi

  xxlargeseodigi seo hizmetleri

 59. bağcılar escort

  bağcılar escort sitesi ile bağcılar escort bayanlar burada.

 60. bağcılar escort

  bağcılar escort sitesi ile bağcılar escort bayanlar burada.

 61. denemetitles

  denemeexpart

 62. çeşme transfer

  çeşme transfer

 63. izmir travesti

  izmir travesti

 64. izmir travesti

  izmir travesti

 65. yasam ayavefe

  yasam ayavefe

 66. travesti.site

  travesti.site

 67. vassycalvados.fr

  vassycalvados.fr

 68. lugabet giriş

  lugabet giriş

 69. betgross giriş

  betgross giriş

 70. jojobet

  jojobet

Comments are closed.