Публикации

Научни публикации по проекта

1. Papanheva, R., K. Dimitrova, Indicators and Criteria of Qualitative and Quantitative Measurement of Digital Competences at Primary School Age, ICERI2017, Seville, Spain, 2017

2. Papancheva R, K. Dimitrova, L. Parijkova, M. Terzieva, E. Dicheva, Development of instrumentary for the research of the effect of technologies and the new media on digital competences, family and childhood of children in pre-school and primary school education, Knowledge Manegement, Vol. 2, 2018, Serbia

3. Terzieva, M., R. Papancheva, Investigation of the Extent of Understanding and the Way of Reflection of Media Content by Primary School Students, The 2018 WEI International Academic Conference Proceedings, 2018, Barcelona, Spain.

4. Papancheva, R. K. Dimitrova, Research Study of Teachers’ Qualification and Attitude Towards the Formation of Digital Literacy of Preschool and Primary School Pupils in Bulgaria – Pilot Results, The 2018 WEI International Academic Conference Proceedings, 2018, Barcelona, Spain.

5. Dimitrova, K., R. Papancheva, Empirical research of dependence between environment and digital literacy of preschool and primary school children. The 2018 WEI International Academic Conference Proceedings, 2018, Barcelona, Spain

6. E. Dicheva, Essentiality of the phenomenon kibersocialization and study of the educational potential of the modern bulgarian family , Knowledge Manegement, Vol. 2, 2018, Serbia

7. Дичева Е., Координация усилий семьи и образовательной организации в процессе формирования медиа-информационной грамотности подрастающего поколения, Сборник материалов Международной Научно-Практической Конференции „Психология и педагогика семьи”, ИЦ „Наука”, Саратов, Русия, 2017

8. Дичева Е., Трансформация современной болгарской семьи и социализация детей под воздействием дигитальных технологий и медиа, Сборник материали от Международна научно-практическа конференция „Семья и дети в современном мире”, Санкт Петербург, Русия, 2018

9. Парижкова, Л., Е. Дичева, Р. Папанчева, М. Терзиева, К. Димитрова, Дигиталните компетенции и медиаобразованието в предучилищна и начална училищна възраст – понятия и съвременни изследвания по проблема, сп. Образование и технологии Vol. 9, Issue 1, 2018, София.

10. Parijkova, L. Research of connection between reading and digital literacy of children up to 11 years old. ICERI2017 Proceedings. 2996-3006, 2017. ISBN: 978-84-697-6957-7; ISSN: 2340-1095; 10th International Conference of Education, Research and Innovation; 16th-18th November, 2017, Seville, SPAIN.

11. Парижкова, Любомира. Контекст на изследванията в България за дигитална грамотност при деца в предучилищна и училищна възраст. // Образование и технологии. Иновации в обучението и познавателното развитие. Бургас, 8/2017, 11-17. https://doi.org/10.26883/2010.171.225

12. Парижкова, Любомира. Василева, Радостина. Дигиталната грамотност – ключова компетентност на съвремието. // Интелектуалната собственост, иновации и научна дейност в глобална среда. Сборник, За Буквите. О Писменехь. С., 2017, 277-288.

13. Parijkova, Lubomira. Construction and Methods of Empirical Research of Reading Habits and Digital Literacy of young children up to 11 years old. // 2018 WEI. International Academic Conference Proceedings. Education & Humanities. Barcelona, Spain, 13-15 March 2018. ISSN 2167-3179 (Online) USA. 76-87

14. Parijkova, Lubomira. The parents’ role in the formation of reading literacy and digital competencies of children up to 11 years old. // KNOWLEDGE – International Journal, Vol. 22.1, Vrnjacka Banja, Serbia, March 16 -18. 2018, 117-122.

15. Парижкова, Л. Възможности за формиране на дигитални компетентности при деца в предучилищна и начална училищна възраст – тенденции, изведени на база национално анкетно проучване. // Образование и технологии, София. 2018, Vol. 9, Issue 1.

16. Парижкова, Л. Душева, С., Галович, П. Първи впечатления и изводи от проведено анкетно проучване сред учители по отношение четенето и дигиталната грамотност при ученици до 11 години. // Образование и технологии, София. 2018, Vol. 9, Issue 1.

17. Терзиева, М.Бунт рабов“ в истории болгарского кинeматографа. – Перспективы науки и образования, 2017, кн.1, с. 1, с. 60-62.

18. Терзиева, М. Литературните екранизации в българското кино през 1915-1948 година и техните сценаристи от гледна точка на кинодидактиката. – Българистични четения – Сегед, 2017, с. 437-442.

19. Терзиева, М. Болгарский вклад в театральную дидактику. – Интерактивное образование, 2017, кн. 5, с. 12-15.

20. Terzieva, М. The Relation “School-Theatre” in the Methodological Heritage of Nedelcho Benev. – Assen Zlatarov University Annual, Vol. XLVI, Book 2, 2017, 23-25

21. Терзиева, М. ,Изучение театрального искусства студентами (на примере университета им. Проф. д-ра Асена Златарова – Бургас) – Электронный иновационный вестник 2018, кн.1, с.16-17 https://elibrary.ru/item.asp?id=28828329

22. Терзиева, М. Киношкола Николая Ларина и ее вклад в кинообразование в Болгарии. Перспективы науки и образования. 2018. № 1 (31), с. 202-204

23. Терзиева, М. Телевизионните сериали като образователно средство в рамките на езиково-литературното обучение на студенти от педагогическите специалности – Образование и технологии, 2017, бр.8, кн.1, с.70-74. https://doi.org/10.26883/2010.171.273

24. Terzieva, М. Comprehension of Media Terms By The Pedagogical Audience – Assen Zlatarov University Annual, Vol. XLVI, Book 2, 2017, 20-22

25. Терзиева, М. Оценяване образователния потенциал на радиото като медия от студенти, обучавани в педагогическите специалности, сп. Образование и технологии Vol. 9, Issue 1, 2018, София

26. Димитрова, К., Д. Георгиева, Д. Андонова, Обучението по информационни технологии във втори клас – предпоставки за формиране на дигитална компетентност, сп. Образование и технологии Vol. 9, Issue 1, 2018, София

27. Terzieva, M., & Papancheva, R. (2019). Development of media-education and digital competencies using children and teen newspapers and magazines. New Trends and Issues Proceedings on Humanities and Social Sciences, 6(2), 17-21. https://doi.org/10.18844/prosoc.v6i2.4278

28. Dimitrova. Kr, R. Papancheva. Survey of 8-9-year students’ working skills with graphic editor on research and creative projects. ICERI2019 Proceedings, ISBN: 978-84-09-14755-72019. ICERI2019 – Seville, 11-13 of November. Pages: 10351-10357. (Web of Science)

29. Papancheva, R., Analysis of reflection and effect of access to technologies and the acquired digital skills on everyday lives of kindergarten age, ICERI2019 Proceedings, ISBN: 978-84-09-14755-72019. ICERI2019 – Seville, 11-13 of November. (Web of Science)

30. Дишкова, М. (2019) Кибер-зависимостта на съвременното дете през погледа на учителя. Годишно научно-методическо списание „Образование и технологии – иновации в обучението и познавателното развитие“, vol. 10, issue 1, ISSN 1314-1791 (print); ISSN 2535-1214 (online), с. 9-11, DOI: http://doi.org/10.26883/2010.191.1309

31. Дишкова, М. (2019) Социално-педагогическа работа с кибер-зависими деца. Сборник с научни доклади „Взаимодействие на преподавателя и студента в условията на университетското образование: теории, технологии, управление“, трета книга, Асоциация на професорите от славянските страни (АПСС), Изд. „Екс-Прес“, Габрово, ISBN 978-954-490-643-6, с. 359-364.

32. Папанчева, Р. и М. Дишкова (2019) Кибер-зависимостта сред децата от начална училищна възраст и ролята на педагога за нейното преодоляване. Международна научна конференция „Педагогическото образование – традиции и съвременност“, Великотърновски университет „Св. Св. Кирил и Методий“, Педагогически факултет (35 години Педагогически факултет), 15-16 ноември 2019г., стр. 219-226.

33. Papancheva, R. & Dishkova, M. (2019). Digital skills and the cyber addiction at primary school. New Trends and Issues Proceedings on Humanities and Social Sciences, 6 (2), pp. 22-31. https://doi.org/10.18844/prosoc.v6i2.4279.

34. Дишкова, М. (2019) Правата на детето във виртуалния свят (The rights of the child in the virtual world). Сборник с доклади от научна конференция „Хармония в различията“, София, Академично издателство За буквите – О писменехь, ISSN (книжен) 2367-7899, Съставители: Жоржета Назърска и Светла Шапкалова, стр. 489-496.

35. Папанчева, Р. и Дишкова, М. (2019) Гледната точка на учители и родители относно кибер-зависимостта сред учениците – сравнителен анализ (Parents’ and teachers’ point of view about cyber-addiction among children – comparative analysis). Scientific Papers, International Journal “Knowledge” – Institute of Knowledge Management, Education, volume 35, No. 2, ISSN 2545-4439, ISSN 1857-923X, Skopje, pp. 617-623.

36. Papancheva, R. & M. Dishkova (2020) Estimation of parents’opinion how the time spent in front of a screen for learning affects the likelihood of developing cyber addiction in children in primary school. ICERI 2020 – приета за печат

37. Papancheva, R. & M. Dishkova (2020) Research of Primary School Students’ Knowledge and Attitude to Internet Tolerance. Barcelona, 2020 – приета за печат

38. Papancheva, R., M. Dishkova (2020) Online tolerance among primary school children. Proceedings of INTED 2020, ISBN: 978-84-09-17939-8.

39. Димитрова. Кр. Формиране на дигитална грамотност при учениците от трети клас – състояние и перспективи. Сп. – Образование и технологии, 2019, № 10 (1), с. 7-8. ISSN 1314-1791 (print), ISSN 2535-1214 (Online). (Реферирано и индексирано в: Crossref, Google Scholar НАЦИД),

40. Dimitrova. Kr., Formation of digital literacy for students from third grade – the state of the problem in pedagogical practice, ICERI2019 Proceedings, ISBN: 978-84-09-14755-72019. ICERI2019 – Seville, 11-13 of November. Pages: 10331-10336. (Web of Science)

41. Dimitrova. Kr. Opportunities for increasing student’s digital literacy from primary school age through additional forms of education. ICERI2020 (Web of Science)

42. Dimitrova. Kr. Conditions for formation and increase of digital literacy in children and students of preschool and primary school age. ICERI2020 (Web of Science)

43. Kaloyanova, N. 2019. Attitude to Authority and Digital Competences of Bulgarian Prescool Teachers. 3rd International Conference on Research in Education, Teaching and Learning Proceedings; https://www.icetl.org/proceedings-4th/ (SCOPUS, Crossref, Index Copernicus, EBSCO, DRJI, DOAJ и др.)

44. Kaloyanova, N. 2020. Attitude to Authority and Digital Competences of Bulgarian Primary Teachers. The Barcelona Conference on Education, Official Conference Proceedings (BCE2020) https://bce.iafor.org (предадена за печат). (SCOPUS, Crossref, Index Copernicus, EBSCO, DOAJ, ERIC и др.)

45. Калоянова, Н. Нагласи на начални учители към дигитализацията на образованието и нейното влияние върху авторитета им. Е-списание „Наука и образование“ http://sedu.uniburgas.bg/ (приета за печат)

46. Легкоступ, М., Методология на корелационно изследване на деца от начална училищна възраст, изучаващи религия „Християнско възпитание и цифрови медии“, Образование и технологии, 2019, № 10 (1), с. 20-26. ISSN 1314-1791 (print), ISSN 2535-1214 (Online). (Реферирано и индексирано в: Crossref, Google Scholar НАЦИД), DOI: DOI: http://doi.org/10.26883/2010.191.1341

47. Легкоступ, М., Християнско възпитание и дигитални медии – резултати от корелационно изследване на деца от начална училищна възраст, изучаващи религия, Образование и технологии, 2020, № 11 (1), с. 114-121. ISSN 1314-1791 (print), ISSN 2535-1214 (Online). (Реферирано и индексирано в: Crossref, Google Scholar НАЦИД)

48. Парижкова, Любомира. Книга vs. таблет – опит да се помирят. // Проблеми на постмодерността. 2018, т. 8, N 2. ISSN:1314-3700. Онлайн: https://pmpjournal.org/index.php/pmp/article/view/21 (Индексирано в Crossref, Google Scholar, ERIH PLUS и др.) (http://ppm.swu.bg/?lang=en http://ppm.swu.bg/?lang=bg Индексирано в: ERIHPLUS (Европейската референтна система за индексиране на научни списания), Directory of Research Journals Indexing, Scientific Indexing Services, Cite Factor – Academic Scientific Journals, Directory of Open Access Scholarly Resources, Central and Eastern European Online Library (CEEOL). В процес на индексиране е към DOAJ, EBSCO и др.)

49. Парижкова, Любомира. Алфа поколението и четенето. Образование и технологии, 2019, № 10 (1), с. 7-8. ISSN 1314-1791 (print), ISSN 2535-1214 (Online). (Реферирано и индексирано в: Crossref, Google Scholar НАЦИД), DOI: http://doi.org/10.26883/2010.191.1291 .

50. L. Parijkova (2019) Research of the challenges of reading in the digital era, 11th International Conference on Education and New Learning Technologies; 1st-3rd July, 2019; Palma, Mallorca, SPAIN. EDULEARN19 Proceedings, pp. 5535-5541. ISBN: 978-84-09-12031-4. ISSN: 2340-1117. Реферирано и индексирано в: ISI Conference Proceedings Citation Index (Web of Science), Crossref, https://library.iated.org/view/PARIJKOVA2019RES

51. L. Parijkova (2019) Bulgarian parents’ viewpoints on digital devices in child of today life. Research of children’s habits of digital technology usage, 11th International Conference on Education and New Learning Technologies; 1st-3rd July, 2019; Palma, Mallorca, SPAIN. EDULEARN19 Proceedings, pp. 5450-5457. ISBN: 978-84-09-12031-4. ISSN: 2340-1117. Реферирано и индексирано в: ISI Conference Proceedings Citation Index (Web of Science), Crossref, https://library.iated.org/view/PARIJKOVA2019BUL

52. L. Parijkova (2019). A comparison of the views and the expectations of parents, students and teachers regarding digital technologies and the formation of digital literacy. ICERI 2019 Proceedings, pp. 10465-10471, ICERI2019, 12th annual International Conference of Education, Research and Innovation, Seville (Spain). 11th-13th of November, 2019, ISBN 978-84-09-14755-7; ISSN 2340-1095, https://library.iated.org/view/PARIJKOVA2019ACO .

53. Парижкова, Л., Василева, Р., Мултимодални практики. Същност, възможности и перспективи за библиотеките. // Европейските граждани и интелектуалната собственост – възприятие, осъзнатост, поведение. Сборник, За Буквите. О Писменехь. С., 2018, 377-385. НАЦИД

54. Терзиева, М., Парижкова, Л. Дигитални компетенции и медия образование – акценти и тенденции. // Книгата – нашето по-смислено настояще. С., 6/2019. ISSN 1314-7323. НАЦИД.

55. Parijkova, L. Some Results from a survey about forming digital literacy of 8 years old students. Образование и технологии, 2020, № 11 (1), с. 53-56. ISSN 1314-1791 (print), ISSN 2535-1214 (Online). (Реферирано и индексирано в: Crossref, Google Scholar НАЦИД)

56. Парижкова, Л. Дигиталните технологии в ежедневието на алфа поколението. Образование и технологии, 2020, № 11 (1), с. 35-41. ISSN 1314-1791 (print), ISSN 2535-1214 (Online). (Реферирано и индексирано в: Crossref, Google Scholar НАЦИД)

57. L. Parijkova. Digital transformation of the Bulgarian educational system – a case study. ICERI2020, 13th annual International Conference of Education, Research and Innovation, Seville (Spain), 9th-10th of November, 2020, ISBN 978-84-09-14755-7; ISSN 2340-1095 (Web of Science, CrossRef)

58. Терзиева, М. Медиаобразованието във водещи европейски страни и в България – история и перспективи. – Образование и технологии, 2019, т.10 (1), с. 16-19.

59. Терзиева, М. Исследование отношения студентов к театру как к медиаобразовательному средству. //Перспективы науки и образования. 2019. № 3 (39). С. 432-447. (Scopus 0,17)

60. Терзиева, М. Българската детско-юношеска периодика от Освобождението до 1944 година като класическо медийно инфорвационно средство. Сегед, Балгаристични четения, юни 2019.

61. Терзиева, М. Болгарская детская литература и кино в 50-ые – 70-ые годы прошлого века. – глава от монографията „Текст-образ-звук в детской литературе. Прага, Карлов университет, 2019.

62. Dicheva, E. The formation of information culture and security for the use of ICT by adolescents through the interaction of educational and family environment, Аnnual of Аssen Zlatarov State University, vol. XLVІІІ, Burgas, 2019

63. Дичева Е., Трансформация современной болгарской семьи и социализация детей под воздействием дигитальных технологий и медиа; В Сб. материалов Международной научно-практической конференции „Семья и дети в современном мире”, с.249-253, Институт детства РГПУ им. Герцена А.И., г. Санкт-Петербург, 2019., с публикация в РИНЦ

64. Дичева, Е.Взаимодействие семьи и образовательной среды в процессе формирования информационной культуры и безопасности подростков, Семья и дети в современном мире, том 5, Санкт-Петербург, Издательство РГПУ им. А. И. Герцена, 2019, с. 300-309, ISBN 978-5-8064, (с публикация в РИНЦ)

65. Dishkova, M., R. Papancheva. Parents’ opinion about cyber addiction of their children in primary school age. Proceedings of ICERI2019, pp.  6132-6143, Seville, Spain, 2019, ISBN: 978-84-09-14755-7, ISSN: 2340-1095 (Web of Science, CrossRefhttp://dx.doi.org/10.21125/iceri.2019.1479