Медиаобразование

 1. Данов, Данаил. Педагогика на медийната комуникация. С., УИ „Св. Климент Охридски“, 2016, 200 с.

Анализира се медийната грамотност в нов комуникационен дискурс

 1. Димитров, Веселин. История на радиото в България. Кн.1-2. С., 1994, 232, 366 с.

Изследван е образователният потенциал на радиото в миналото и в наши дни.

 1. Александров, Александър. Кино и училище. Методически сборник. С., ДЛИДЮ, 1981, 228 с.

Акцентира се върху методиката на възприемане на кинотворби

 1. Ларин, Н. Кинематографично изкуство и творчество. С., 1928, 74 с.

Ретроспективен анализ на първите лекции по киноизкуство в България

 1. Михайловска, Елена. Съвременното кино: между литературата и телевизията. С., НИ, 1979, 190 с.

Проследява се художествената еволюция на киното и тясната му връзка с литературата и театъра.

 1. Сагаев, Константин. Българската драматическа школа. С., 1931, 136 с.

Разкрити са първите стъпки на театралната педагогика у нас, преплетена с кинопедагогиката

 1. Фиданова-Коларова, Валентина. Кинообразованието в България. С., КЛМН, 2008, 96 с.

Изследва създаването на първите киношколи и киноучилища в България

 1. Янакиев, Александър. Cинема.bg. С., Титра, 2003, 336 с.

Справочник за развитие на киноизкуството в България и нормативната уредба, свързана с кинопрожекциите за ученици

 1. Чумаколенко, н.а. Художественное и эстетическое образование будущего и медиаобразование. – Вестник Челябинского государственного университета. 2013. № 22 (313). Филология. Искусствоведение. Вып. 81. С. 272-275.

Акцентиране върху педагогическите аспекти на медиаобразованието

 1. Федоров, А. В. Медиаобразование: история, теория и методика. Ростов н/Д, 2001. 708 с.

Анализ на западната и руската медиапедагогическа мисъл

 1. Василева, Р. Модел на образователна драма в училище. С., УИ „Св. Климент Охридски“, 2014, 174 с.

Интерпретация на образователната драма и нейните компоненти в научно-практически контекст

 1. ALTUN, Adnan (2011) An overview of UNESCO activities in connection with media literacy (1977-2009). Journal of National Education, 191 Summer, p. 86-107, Turkey. https://milunesco.unaoc.org/mil-articles/an-overview-of-unesco-activities-in-connection-with-media-literacy-1977-2009/