Работни пакети

За работни пакети 1–4

Дейност 1. Проучване и анализ на научни изследвания по разглежданата тема в национален и световен план.
Дейност 2. Разработване на система от критерии и показатели за изследване в рамките на работния пакет.
Дейност 3. Разработване на инструментариум за реализиране на заложените изследвания.
Дейност 4. Реализиране на фундаментални изследвания към конкретния работен пакет.
Дейност 5. Обработка и анализ на получените резултати с корекция при нужда на приложения инструментариум.
Дейност 6. Систематизиране на резултатите в база данни и публикуването им в онлайн базираната изследователска лаборатория в подходящ електронен формат.
Дейност 7. Популяризиране на резултатите от изследването.

За работен пакет 5

Дейност 1. Идейно структуриране на онлайн изследователска лаборатория;
Дейност 2. Осигуряване на необходимата техника и софтуер;
Дейност 3. Техническо разработване на онлайн платформата за функциониране на изследователска лаборатория;
Дейност 4. Обучение на членовете на научния колектив за работа с онлайн платформата.
Дейност 5. Откриване и популяризиране на дейността на онлайн лабораторията за фундаментални изследвания.

Работен пакет 1 – Дигитални компетенции– Координатор: доц. д-р Красимира Димитрова
Работен пакет 2 – Дигиталност и медии в трансформацията на семейството и обществото – Координатор: доц. д-р Елена Дичева
Работен пакет 3 – Връзката между четенето и дигиталната грамотност – Координатор: доц. д-р Любомира Парижкова
Работен пакет 4 – Медиаобразование – Координатор: проф. дпн Маргарита Терзиева
Работен пакет 5 – Педагогическа онлайн лаборатория – Координатор: доц. д-р Ивелина Вардева