Дигиталност и медии в трансформацията на семейството и обществото

 1. Мирчев, Михаил, Емпирично изследване на семейството: дисциплинарен обхват, методика, проблемно-тематичен фокус. Авторска студия, разработена въз основа на изследователски проект по НИД УНСС, No НИД 21.03-20/2009 г. на тема „Икономически функции на съвременното българско семейство“. http://ips.bg/Uploads/ResearchPapers/Research%20Papers_vol3_2015_No4_M%20Mirchev.pdf

Изяснява социалния статус и проблемите на съвременното българско семейство като базова социална институция за съхраняване принципите на хуманизъм и солидарност в рамките на обществото и публичния живот като цяло.

 1. Мариян Томов, Виртуалното семейство: нова семейна форма – комуникация и взаимоотношения от дистанция, New Media 21, 2014 http://www.newmedia21.eu/izsledvaniq/virtualnoto-semejstvo-nova-semejna-forma-komunikatsiya-i-vzaimootnosheniya-ot-distantsiya/

Изследване на разнообразните съвременни форми на семеен живот, при които партньорите живеят разделени заедно, реконструираните семейства, семействата под дъгата, мигрантските семейства, новата алтернативна форма – „виртуално семейство“ с цел на схематично очертаване природата на комуникацията и отношенията, формирани между неговите членове.

 1. Костова, Пенка, Семейството на XXI век като социална институция, сп. Педагогически алманах, Том 15, бр. 1, 2007, http://journals.uni-vt.bg/almanac/bul/vol15/iss1/5

Студията представя същността и функциите на семейството като съставна част на институционалната структура на обществото, очертава съвременни процеси и тенденции, предизвикателства и дестабилизиращи фактори за брака и семейството като аргументира необходимостта от интердисциплинарен подход за изследване на семейството, активизиране на социалната политика за съхранение, закрила и подкрепа на българското семейство и повишаване на възпитателния му  потенциал.

 1. Hakim Khalid Mehraj, Akhtar Neyaz Bhat, Hakeem Rameez Mehraj, Impacts Of Media On Society: A Sociological Perspective, International Journal of Humanities and Social Science Invention, Volume 3 Issue 6, 2014, http://www.ijhssi.org/papers/v3(6)/Version-4/L0364056064.pdf

Статията дава кратко определение за медиите и очертава последиците от различни видове на тяхно влияние върху индивида, семейството му и обществото.

 1. Донкова, Жасмина, История, съвременност и предизвика- телства пред църковния брак в българското общество, сп. „Богословска мисъл“, кн. 1-4, 2007 https://dveri.bg/x9wf
 2. Алексова, Красимира, Съвременни тенденции в езика на българското семейство, сп. LiterNet, бр. 7, 2009, http://liternet.bg/publish7/kaleksova/syvremenni.htm
 3. Кънчева, Юлиана, Медийни услуги и комуникации. Теоретични, технологични и обществени комуникации, В Годишник на Нов български университет, Департамент „Масови комуникации“, 2012, http://ebox.nbu.bg/mascom13/view_lesson.php?id=34

Студията прави опит за проучване и научно осмисляне на някои основни страни от медийната и комуникационната действителност, на същностните промени, свързани с производството, разпространението и използването от съвременните общества на информационната инфраструктура – телекомуникационните мрежи, Интернет.

 1. Проданов, Христо, Дигиталната политика. Фабер, 2012, http://www.newmedia21.eu/content/2011/11/digital_politics.pdf

Монографично изследване, с характер на описание и обобщение на практиката на различни страни при дигитализация на политическите комуникации с използването на компютрите и интернет, които превърнати в система на глобална интерактивна мрежа,  ги управляват и трансформират.

 1. Маринова, Емилия (съставител), Морал и социализация на децата и младежите в България, В сб. Институт за философски изследвания, БАН, секция „Етика“, София, Фабер, 2006, ІSBN-10: 954-775-676-1,
  http://www.old-philosophy.issk-bas.org/books/Moral_i_socializacia_na_detcata_i_mladejite_v_Bulgaria.pdf

В изследването на различни учени от БАН, подкрепено с мнението на специалисти, администратори, родители, възпитатели, учители, културни дейци, духовници се подлага на анализ рисковата социализация и моралните девиации, обосновават и доказват разминаването на ценностните приоритети, несъвместимостта на ценностните нагласи, очертават се параметрите на между-поколенческата дистанция, изследват се причините за отчуждението на „стари“ и „млади“ в съвременното българско общество. Направеното води към размисъл за възможните противодействия на негативния социален контекст.

 1. Михайлова, Катя, Дигитално разслояване в съвременното българско семейство: конфликтност или съвместяване между родители и деца, Newmedia21.eu – Медиите на 21 век: Онлайн издание за изследвания, анализи, критика, бр. 12, 2012, http://www.newmedia21.eu/analizi/digitalno-razsloyavane-v-sa-vremennoto-ba-lgarsko-semejstvo-konfliktnost-ili-sa-vmestyavane-mezhdu-roditeli-i-detsa/

Представя проекциите на съвременния макро проблем – дигитално разслояване, в микро социален мащаб – в семейството, като се съпоставят възможностите за достъп и нивото на медийна грамотност на трите съвременни поколения.

 1. Фидлър, Роджър. Медиаморфоза: да разберем новите медии. С.: Кралица Маб, 2005, 350 с.

Представя възникването, същността и перспективите на развитие на новите медии, увлекателно, изследване на цифровата революция в съвременната цивилизация.

 1. Скот, Лаш, Критика на информацията. София, ИК КОТА, 2004.

Макар ключовите термини „критика“ и „информация“ да са заложените в заглавието на книгата, текстът й е особено интересен с въвеждането на понятието „медийна теория“ и начина, по който то се интерпретира. Според автора медийната теория се явява прагматична форма на мислене в днешното глобално информационно общество, защото именно медиите са тези, които създават модела, установяващ съвременната парадигма на информацията и въздействащ върху всички сфери от социалната, културна и икономическа действителност в обществото.

 1. Божинова, Румяна, Таир, Ергюл, Обективни и субективни измерения на медийната реалност: психологични аспекти на медийните въздействия, С., БГ книга, 2011 ISBN: 978-954-8628-20-4

Център на вниманието в монографията е индивида, като активна страна във връзката му с медиите. Чрез обобщаване на резултатите от емпирични изследвания се изяснява модериращата функция на индивидуалните особености на хората по отношение на възприемането на медийното съдържание и поведенческите ефекти, с които то е свързано.

 1. Кирова, Милена, Корнелия Славова (съставители), Идентичности в преход: род, медии и популярна култура в България след 1989 г., С., Полис, 2010, ISBN: 978-954-796-032-9

Материалите в книгата в съпоставителен план с обществената действителност от предходните няколко десетилетия представят процесите и промените в идентичността на българите от края на XX – началото на XXI в. чрез съсредоточаване вниманието си върху най-разпространения, най-непосредствено консумирания вид култура – популярната. Важна част в разработката е социологическата анкета, обхванала студентите от 8 университета, разположени в различни български градове. С нея авторите обръщат специално внимание на влиянието, което оказват медиите и рекламите с тяхното неизбежно присъствие в публичния живот на днешното общество, както и последиците от него върху традиционните ценности.

 1. Стоицова, Толя, Лице в лице с медиите. Въведение в медийната психология, С., Издателство Просвета, 2007, ISBN 9540116767

Монографията представя модерната история на теорията на комуникациите. Разглеждат се съвременни модели за обяснение на комуникацията между хората и опосредственото общуване чрез средствата за масова комуникация. Освен психология анализът използва съчетаването на познания от различни социални области като философия, социология, журналистика, и медия-знание, за да интегрира разбирането за личността и различните лице в лице ситуации на всекидневно общуване с не по-малко сложната медийна комуникация, използваща новите дигитални технологии и световната мрежа Интернет. Теорията е подкрепена и с пример от емпирично изследване, посветено на сериозния проблем за отношението към насилието в медиите на хора от две твърде различни култури – българската и американската.

 1. Добрева, Елка, Аспекти на масмедийната „реалност“, ВТ, Фабер, 2011, ISBN 9540116761

Представя темите по опазване на околната среда в българското масмедийно пространство като част от социално значимите теми. Анализирана е употребата на типични за медийния дискурс екодуми.

 1. Ячкова, Миролюба, Семейството в България между XX и XXI век: пред-поставки, анализи, прогнози, С., АССА-М, 2002 ISBN 954-8992-06-X

Монографията е посветена на съвременните процеси, протичащи в семейството и България; тенденциите към предефиниране на семейно-брачните роли; изкристализирането на новите семейни форми и структури; мотивациите и нагласите за партньорство и родителство в „информационното“ време. Съдържателните аспекти са разгледани през призмата на демографската ситуация и демографското бъдеще на България като водещ национален интерес и проблем.

 1. Димкова, Мария, Бракът като представа, ценност и реалност, С., АССА-М, 1997, ISBN 954-8992-04-3

Монографичен анализ въз основа на емпирично изследване на Националния институт за изследване на младежта с интерпретация на данните от автора като идея за научна дискусия по актуални социални проблеми в областта на трансформиране на семейството, както и ценностната система на различните поколения в България.

 1. Мелгоса, Хулиан, За юношите и техните родители, С., „Нов живот“, 2007, ISBN: 978-954-719-200-3

Психолого-педагогическо ръководство в областта на общуването между възрастни и децата им, представяща различните гледни точки и придружени с тестове за самопознаване и оценка, откриване на причините за различните трудности и проблеми във взаимоотношенията и преодоляването им.

 1. Щраух, Александър, Равни, но различни, С., Верен, 2017, ISBN: 9786197015003

Представя балансирана и обоснована позиция за ролята на мъжете и жените в семейството, църквата и обществото, чието правилно разбиране е важно условие за пълноценен и здравословен живот на отделния християнин, на вярващите семейства с техните деца и на църквите.

 1. Шипли, Дейвид, Шуолби, Уил, Интернет етикет, С., Слънце, 2009, ISBN: 9789547421578

Класически наръчник по интернет общуване, помагащ да се ориентираме, да разпознаваме текстовете и знаците, и да спазваме добрия тон в света на електронната комуникация като мощен инструмент, с все по-определящо значение в съвременния динамичен свят.

 1. Рачева, Михаела Б., Медийната грамотност на 6-7 годишните деца в процеса на педагогическо взаимодействие в подготвителна група/клас, автореферат на дисертационен труд за присъждане на ОНС „Доктор“, София, СУ ФПНП, 2015, https://www.uni-sofia.bg/index.php/bul/content/download/149311/1079054/version/1/file/%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B5%D0%BB%D0%B0-%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82.pdf
 2. Делчев, Деян Недялков, Съвременни модели на социално възпитание и работа със семейството, автореферат на дисертационен труд за присъждане на ОНС „доктор“, С., СУ „Св. Кл. Охридски“, ФПНП,  2015, https://www.uni-sofia.bg/index.php/bul/content/download/142161/1038281/version/1/file/%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82.pdf
 3. Харизанова, Оля, Влияние на технологиите върху развитието на обществата. Лекционен курс ИКТ-1, С., СУ „Св. Кл. Охридски”, Философски ф-т, http://phls.uni-sofia.bg/elearning/documents%5Carticles%5C430%5CEfekti_ICT_lib_1.pdf
 4. Joseph Price, Gordon B. Dahl, Using Natural Experiments to Study the Impact of Media on the Family, Family Relations, 61, Issue 3 (July 2012): 363 – 373 363 DOI:10.1111/j.1741-3729.2012.00711.x, https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/j.1741-3729.2012.00711.x
 5. George Gerbner, Larry Gross, Michael Morgan and Nancy Signorielli, Media And The Family: Images And Impact, National Research Forum on Family Issues, Washington D.C., April 10-11; 1980, http://web.asc.upenn.edu/gerbner/Asset.aspx?assetID=437
 6. Buffetaut & Ouin, Становище на специализирана секция „Заетост, социални въпроси и гражданство“ относно „Ролята на семейната политика в процеса на демографски промени, обмен на най-добри практики между държавите-членки“, Официален вестник на Европейския съюз, C218/7, 2011, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=CELEX%3A52011AE0804
 7. Актуализирана национална стратегия за демографско развитие в Република България (2012–2030), Министерски съвет, София, 2012, http://www.strategy.bg/StrategicDocuments/View.aspx?lang=bg-BG&Id=778

 

СТАТИИ В НАУЧНИ СПИСАНИЯ

 1. Божинова, Р., Таир, Е. Медийната среда – доминиращи психологически ефекти за индивида. Списание на БАН, кн.4, 2012, 3-9. ISSN 0007-3989
 2. Божинова, Р., Таир, Е.(2009). Представата на младите хора за реалността в България. Психологични изследвания кн. 2, 13-21. ISSN 1311-4700
 3. Tair, E.(2006). Media influence on adolescents’ life: violence and sexuality, Psychological Investigation, vol. 3, 99-109. ISSN 1311-4700
 4. Божинова, Р., Таир Е. (2008).Стратегии за справяне с медийно провокирани негативни преживявания при деца на възраст 12-18 г. В: сб. доклади от V национален конгрес по психология. Българско списание по психология, брой 1-4, 205-212.ISSN 0861-7813
 5. Таир, Е. (2008). Възможности за превенция на негативните медийни въздействия: насоки за предпазване на децата. Психологични изследвания, бр.2, 61-69. ISSN 1311-4700
 6. Божинова, Р., Таир Е. (2008). Насилието в медиите – краткосрочни и дългосрочни ефекти. Психологични изследвания, кн. 1,33-49, ISSN 1311-4700

 

СТАТИИ В НАУЧНИ СБОРНИЦИ

 1. Божинова, Р., Таир, Е.(2010). Негативни медийни преживявания и модели за защита при деца в различна възраст. В сб. доклади от научна конференция „Приложната психология и социална практика“, Унив. Издателство ВСУ „Ч. Храбър“, 514-522. ISSN 1311-0507.
 2. Таир, Е . (2009). Роля на средствата за масова комуникация при социализацията на младите хора: аспекти на насилие и сексуалност – в сб. доклади от V национална конференция по етика “Моралът в българските медии”, 16-17 април 2008,184-191. ISBN 978-954-92145-6-7.
 3. Tair, E.(2007). The Negative Influence of Media: Advice for protecting children. In: R. Mancheva et al. (Eds.) Proceedings of International Meeting of Young Psychologist: Young Psychologists – Ideas – Possibilities – Future . Collection of studies, Blagoevgrad, Bulgaria. University Press “Neofit Rilski”, 22-32. ISBN 978-954-680-553-9.
 4. Таир, Е. (2007). Основни насоки и динамика в младежките представи за актуалната и медийната реалност. – В: Митев, Р.Е. и др. (ред.) сб. доклади от научна конференция „Младите хора в европейска България“. Център за изследване на населението-БАН, Институт за социални ценности и структури „Иван Хаджийски“, С., 502-511, ISBN 978-954-91728-4-3
 5. Божинова, Р., Таир Е. (2007), Децата в условията на съвременната медийна среда. В сб.: Савов Сл., Христов Ж., Николова М., Василев В., Такиева Я. (Ред. колегия) . Децата, семейството, училището и обществото в началото на ХХІ век. Реалности, перспективи, решения. С, изд. „Камея Дизайн“ ООД, 303-310.
 6. Tair, E. (2006).The Children and the Youth: How they Use Media and What Are the Effects. – In: R.Mancheva et al. (Eds.)First Young Psychologists’ Balkan Meeting “Scientifics Achievements of the Young Psychologists a Way to the European Union” – Collection of studies – Bulgaria, Blagoevgrad, South -Western University “Neofit Rilsky”, 24 -32. ISBN 978-954-680-432-7
 7. Таир Е., Божинова Р. (2006). Връзка между възприемането на актуалната и медийната реалност – акценти и динамика. –В: Григоров и др. (ред.) сб. материали от III научна конференция по психология с международно участие „Личност, социална среда, активност“ (Благоевград). Унив. изд. „Н. Рилски“, 124-129.
 8. Божинова, Р., Таир Е. (2006). Обективна и субективна картина на тематичните доминанти на телевизията.- В: Григоров и др. (ред.) сб. материали от III научна конференция по психология с международно участие „Личност, социална среда, активност“ (Благоевград). Унив. изд. „Н. Рилски“, 18-22.
 9. Божинова, Р., Таир, Е.(2005). Личностни особености и интерпретиране на негативни медийни излъчвания. – В: С. Джонев и др. (съст.), Трети Национален конгрес по психология. Сборник научни доклади: София, 28-30 октомври 2005 г., С., Издателство „СОФИ-Р“, 24-28. ISBN 954-638-137-3.
 10. Божинова, Р., Таир, Е. (2005). Негативно влияние на медиите и насоки на превенция. – В: сб. материали от научната конференция „Приложна психология – предизвикателства и възможности“, В СУ „Черноризец Храбър“, Унив. Издателство ВСУ „Ч. Храбър“, 222-230. ISSN1311-0507
 11. Tair,E., Bozhinova, R. The Bulgarian Mass Media Reality: Main Topic Dominants and Some Directions of Influence on Youth. COST ISO 801Dissemination Conference “Social Media for Children: Cyberbulling and Media Literacy”, 22 October 2009, Sofia, Bulgaria
 12. Божинова, Р., Таир, Е. Стратегии за справяне с медийно провокирани негативни преживявания при деца на възраст 12-18 г. V-ти Национален конгрес по психология, 31октомври – 2 ноември 2008, София.
 13. Таир, Е. Възможности за превенция на негативните медийни въздействия: насоки за предпазване на децата. Трета национална школа за докторанти и млади изследователи „Социалните науки за запазване и развитие на националната общност“, 12-13 май 2008, София.
 14. Таир, Е. Роля на средствата за масова комуникация при социализацията на младите хора: аспекти на насилие и сексуалност. V-та национална конференция по етика „Моралът в българските медии“, 16-17 април 2008, София.
 15. Tair, E. The Negative Influence of Media: Advice for protecting children. International Meeting of Young Psychologist „Young Psychologists – Ideas – Possibilities – Future“, 28-30, September2007, Blagoevgrad, Bulgaria.
 16. Таир, Е. Основни насоки и динамика в младежките представи за актуалната и медийната реалност. Научно-приложна конференция с международно участие „Младите хора в европейска България“, ЦИН – БАН, 29-30 май 2007, София.
 17. Таир, Е. Връзка между възприемането на актуалната и медийната реалност – Акценти и динамика. ІІІ научна конференция по психология с международно участие „Личност. Социална среда. Активност“, ЮЗУ „Неофит Рилски“, 27-28 октомври 2006, Благоевград.
 18. Божинова, Р., Таир, Е. Обективна и субективна картина на медийната реалност. ІІІ научна конференция по психология с международно участие „Личност. Социална среда. Активност“, ЮЗУ „Неофит Рилски“, 27-28 октомври 2006, Благоевград
 19. Божинова, Р., Таир, Е. Личностни особености и интерпретиране на негативни медийни излъчвания. ІІІ Национален конгрес по психология, 28-30 октомври 2005, София.